प्रदेश सरकारलाई क्याम्पसको सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण