जमाना अनुसार पढाइमा प्रविधि : त्यो खरीपाटी, यो भर्चुअल कक्षा