दरबार हाइस्कुलको भवन हस्तान्तरण नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या