सिकाइ निरन्तरताका लागि प्रदेश ५ का विद्यालयहरुको यस्तो जुक्ति