पुलमा रहेको शिक्षक दरबन्दीमा जिल्लान्तर सरुवामा रोक