विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन समितिलाई भूमिका दिन माग