रामेछापमा विद्यालय पुनर्निर्माणः भवन बने, विद्यार्थी भर्न चुनौति