शतप्रतिशत दरबन्दीको विज्ञापनमा ४० अंक ल्याउने शिक्षक स्वतः स्थायी हुन्छन्