उत्कृष्ट विद्यालयको वैकल्पिक सिकाइः भक्तपुरको मेधा माविले यसरी सिकाउँदैछ