विद्यालय तहका प्राटिक्स बुकको बिक्री वितरणमा रोक, सरोकारवालाहरुको विरोध