नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा : पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता