‘शिक्षण सिकाइलाई कक्षाकोठा भित्र मात्रै सीमित गरेका छैनौं’