चितवन माविको जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन विज्ञटोली गठन