‘हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या एकै वर्ष आठ हजारसम्म पुर्याउन सक्छौं’