संघले इमान्दारिता नदेखाउँदा अड्चनहरु देखापरेका छन्