विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडिपि पूर्ण रुपमा लागू

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडिपि पूर्ण रुपमा लागू

लक्षित समूह तथा क्षेत्रमा भएको विभेदलाई कम गर्दै शिक्षा प्रणालीमा पहुँच, सहभागिता एवं सिकाइ उपलब्धिका दृष्टिले समावेशिता र समता सुनिश्चित…

Read More