शिक्षक दरबन्दी मिलान धमाधम, २७ जिल्लासँग दरबन्दीको विवरण माग