२०७६ माघ ११ गते

यस्ता छन् परीक्षामा दरखास्त दिन आवश्यक कागजातहरु


भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुकालागि पुन दरखास्त आह्वान छ ।


आयोगले यसअघि नै सामुृदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पद स्थायी रुपले पदपूर्ति गर्न आयोगको २०७३ चैत्र १९ गते विज्ञापन गरेको भएपनि विज्ञापन अनुसारको परीक्षा संचालन नहुँदै शिक्षा ऐन, २०२८ मा नवौं संशोधन भएपछि सोही अनुसार दरखास्त माग गरिएको हो ।


आयोगले परीक्षाका लागि तोकेका दरखास्त फाराम साथ अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न रहेका छन् ।


- नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि


-सम्बन्धित तहको शैक्षिक योग्यता र १० महिने तालिमका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (विदेशी शिक्षण संस्थाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भए समकक्षता निर्धारण गरिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत)


- सम्बन्धित तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि


- सम्बन्धित तहको नियुक्तिपत्र, समर्थन पत्र वा अभिलेखीकरणको प्रतिलिपि


- सरुवा भएको भए सरुवा पत्र, रमाना पत्र र हाजिर भएको जानकारी पत्र


- वि.नं. १०१, १०२, २०१, २०२, ३०१ र ३०२ को हकमा सम्बन्धित तहको रिक्त अस्थायी/करार/लियन/सट्टा पदमा नियुक्ति लिई सम्बत्२०७३ असार १५ गतेसम्म र वि.नं. १०३,२०३ र ३०३ को हकमा सम्बन्धित तहको रिक्त/अस्थायी/करार/लियन/वा सट्टा पदमा २०७२/०६/०२ गते सम्म नियुक्ति लिई सोही अवधिसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रहेको भनी तोकिएको ढाँचामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रमाणित गरी दिएको सक्कल पत्र


- दरखास्त फारामसाथ संलग्न कागजातहरु उम्मेदवार स्वयंले प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ । उल्लिखित कागजातहरुको अनिवार्य रुपमा पंजिका बनाई पेस गर्नुपर्नेछ ।

Comments: